બનાસકાંઠા: દશેરા નિમિત્તે મુડેઠા ગામ માં અશ્વ દોડ યોજાઈ ઘોડે સવાર ઘોડા પર ચડી ને હરીફાઈ લગાવી…