પ્રેમમાં પ્રેમી યુવકે તેની પ્રેમિકા ના મામાની હત્યા કરી નાખી