જૂનાગઢમાં આધાર પુરાવા વગરના ચોરીયાવ મોબાઈલનું વેચાણ કરનારા કાળો કારોબાર ચલાવનાર ને પકડી પાડતી જૂનાગઢ એસ.ઓ.જી, ચોરાયેલા 504 મોબાઇલ સાથે ઝડપાયો