જામનગર શોભા યાત્રા બાદ 35 ફુટ ઉંચ્ચા રાવણ તેમજ કુંભકર્ણ અને મેઘનાદ ના પૂતળાનું દહન કરવામાં આવ્યું