જામનગર : કલેકટર કચેરી ખાતે આર.સી.ફળદુના અધ્યક્ષસ્થાને કોરોના વાયરસની સામે લડવા તંત્ર..