જામનગરમાં વિરોધ પક્ષના નેતા દ્રારા જરૂરીયાત મંદો ને કરવામાં આવ્યું અનાજની કિટનું વિતરણ