જામનગરમાં પણ સેફ ડિસ્ટન્સ સાથે ઉભા રખાવી દવા વિતરણ કરવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડતો સંજીવની મેડિકલ