જામનગરમાં ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ (પ્રોહીબીશન) એક્ટ ૨૦૨૦ હેઠળ કાર્યવાહી : કલેકટર અને પોલીસ અધિક્ષકએ દરેડ ખાતે દબાણ થયેલ વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કર્યું