જામનગરમાં આવેલી રાધિકા સ્કૂલ દ્વારા આ વર્ષે દિવાળીના તહેવારને અલગ રીતે ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં ..