જામનગર:મનપા સ્ટેન્ડીંગ હોલ બહાર મહિલા કોર્પોરેટરે એસ્ટેટ અધિકારીનો કાંઠલો પકડ્યો