જામનગરના વોર્ડ નંબરપંદર માં બે સપ્તાહથી ડોર ટુ ડોરની કામગીરી બંધ…