ચૌધરી હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં દર્દીઓનાં સ્વજનોની સંખ્યા ફરી વધી