ગુજરાત એ.ડી જી. NCC ગુજરાત ડિરેક્ટરેટ મેજર જેનરલ રોય જોસેફ રાજકોટ ગ્રુપ NCC હેડક્વાર્ટર ની મુલાકાત લીધી