ગીરનાર એ ભગવાનનો ધારણ કર્યો હોય એવો માહોલ સર્જાયો…