ગિરનારની લીલી પરિક્રમા બંધ : જૂનાગઢ કલેકટરે સત્તાવાર જાહેરાત