કોરોના સામેની લડાઇમાં રાહ ચિંધતું જામનગર જીલ્લાનું મોટી બાણુગર ગામ