કોરોનની ત્રીજી લહેરને ખુલ્લું આમંત્રણ : 2 જોડી યુનિફોર્મ માટે મહાનગરપાલિકાએ બાળકો પર કોરોનાનું…