કેશોદ: પાક વિમાની ટકાવારી તાત્કાલિક જાહેર કરવાની માંગ સાથે ખેડુતોએ અર્ધ નગ્ન હાલતમાં કર્યુ પ્રદર્શન