કેશોદ: ખેડુત પુત્ર હિત રક્ષક સમિતિ તાલુકા કિશાન સંઘ દ્વારા ધરણા..