કલ્યાણપુર પંથકમાં વાતાવરણમાં પલટો,પવન સાથે વીજળીના કડાકા સાથે રાવલ સહિત આસપાસના…