કરીયાણાની દુકાનેથી ઓટો રીક્ષ દ્રારા જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓ ની હોમ ડિલિવરી..