ઓફિસમાં કર્મચારીઓ માસ્ક ડન ઉઘરાવવા જતા જ લોકો એવું કર્યું કે કર્મચારીઓ ભાગવું પડીયું, વિડીયો વાયરલ