આજે કરફ્યૂ,પોલીસ કમિશ્નર મનોજ અગ્રવાલ સર દ્વારા શહેરીજનોને જરૂરી સૂચન.લોકોને ઘરે રહેવા અપીલ