અમેરિકામાં રહેતા આહિર નરેશભાઈ સોલંકી અમેરીકાના ફરી એક વખત મેયર બન્યા…