અમદાવાદ:ટ્રમ્પની મુલાકાતને પગલે AMC દ્વારા ઈન્દિરાબ્રિજ પાસે દિવાલ બનાવવી, ઝૂંપડાઓ