હળવદ રોટરી કલબ અને સાથી સંસ્થાઓ દ્વારા રવિવારે નિ:શુલ્ક કાનના મશીનનો વિતરણ કેમ્પ