હળવદ બ્રાહ્મણની ભોજનશાળામાં સુરક્ષા ફાઉન્ડેશન દ્વારા જાગૃતિ કાર્યક્રમ યોજાયો