સ્માર્ટ સિટી પ્રોજેકટની મુલાકાત લેતા અગ્ર સચિવ મુકેશ પરી