સરસ્વતી વિદ્યાલયમાં રાષ્ટ્રીય કૃમિનાશક દિનની ઉજવણી