વોર્ડ નં.13 માં રૂા.6 કરોડના ખર્ચે DI પાઇપલાઇન નંખાશે