રાજુલાનાં વિકટર પે સેન્ટર શાળામાં રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિનની ઉજવણી