રનફોર ભગતસિંહ યાત્રાનું ચોટીલામાં ઠેર ઠેર સ્વાગત કરાયું