ભાવનગરના લોકભારતી સણોસરામાં ઈસરો દ્વારા આયોજિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન