પરિસ્થિતિ એવી બદલાતી ગઈ કે (વેલેન્ટાઈનની) મનોસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ