ધમધડાક ધમ ધમ વરસે… ને વાદળો થયા ગડગડાટ…: રાજકોટના રસ્તાઓ બન્યા નદી…