જામનગરમાં દીવ્યાંગો માટે વિના મુલ્યે કોમ્પ્યુટર ક્લાસ