ઘંટેશ્ર્વર ગામમાં સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરતી કણસાગરા કોલેજની છાત્રાઓ