ગુર્જર પ્રજાપતિ સમાજના 13 નવયુગલોે લગ્નગ્રંથીથી જોડાયા