‘ગુજરાત મિરર’ કાર્યાલયની મુલાકાતે આવેલુ પ્રતિનિધિમંડળ. આનંદી એજ્યુ. એન્ડ ચેરી. ટ્રસ્ટ દ્વારા રવિવારે સમૂહલગ્નનું આયોજન