ઉપલેટામાં માસ્ક અને હેન્ડ સેનીટાઈઝરનું નિ:શુલ્ક વિતરણ