અમરેલીમાં ઓલ ઈન્ડિયા મેમણ જમાત ફેડરેશન યુથ વિંગ દ્વારા મા વાત્સલ્યકાર્ડનો મેગા કેમ્પ યોજાયો .