ઊંઝા યાર્ડમાં 1 મણ જીરુંના અધધ… 11,111 બોલાયા

મસાલાઓની આવકો યાર્ડમાં ધીમે-ધીમે શરૂ થઈ ગઈ છે. ત્યારે જીરૂનું મુખ્યબજાર ગણાતા એવા ઉંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં જીરુના 1 મણના 11,111 રૂપિયા બોલાયા છે : ઉંઝાના ઈતિહાસમાં પ્રથમ વાર જીરૂના આટલાઉંચા ભાવ આવતા ખેડુતમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ