સૌરાષ્ટ્રમાં 300 જેટલા માધ્યમિક શિક્ષકોને 6 ઓગસ્ટે અપાશે નિમણૂકના હુકમો

ભરતી સમિતિ દ્વારા ઉમેદવારોને કરાઈ શાળાની ફાળવણી

રાજકોટ તા,28: રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક સ્કૂલોમાં 2714 શિક્ષણ સહાયકોની નિમણૂક માટે 6 ઓગસ્ટના રોજ નિમણૂક પત્રો આપવાનું નક્કી કરાયું છે. હાલમાં શિક્ષણ સહાયકોને શાળા ફાળવણી કરી દેવામાં આવી છે. જેથી ઉમેદવારોએ ફાળવણી પત્ર ડાઉનલોડ કરી 6 ઓગસ્ટના રોજ જિલ્લા મથકે ભલામણપત્ર અને નિમણૂક હુકમ મેળવવા માટે ઉપસ્થિત રહેવાનું રહેશે. સંચાલકો પાસેથી 4 ઓગસ્ટ સુધીમાં જ નિમણૂક હુકમો સહી કરીને મેળવી લેવામાં આવશે. ઉપરાંત 6 ઓગસ્ટના રોજ નિમણૂક હુકમો આપ્યા બાદ શિક્ષકોને 7 દિવસમાં હાજર કરવા માટે પણ સંચાલકોને સુચના અપાશે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભરતી સમિતિ દ્વારા રાજ્યની બિનસરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક સ્કૂલોમાં શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી અન્વયે ઉમેદવારોને ઓનલાઈન શાળા ફાળવણી કરવામાં આવેલી
છે. ઓનલાઈન શાળા ફાળવણી પત્રો ઉમેદવારો 6 ઓગસ્ટ સુધી ડાઉનલોડ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. ઉમેદવારોએ ફાળવણીપત્રો ડાઉનલોડ કરી 6 ઓગસ્ટના રોજ જિલ્લા મથકે ભલામણપત્ર અને નિમણૂક હુકમ મેળવવા માટે ઉપસ્થિત રહેવાનું રહેશે.
જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ સંચાલક મંડળને ભલામણપત્ર અને નિયત નમુનાનો નિમણૂક હુકમ સહી અર્થે મોડામાં મોડા 29 જુલાઈના રોજ આપી દેવાના રહેશે. સંચાલક મંડળ પાસેથી
નિયત નમુનાના નિમણૂક હુકમમાં સહી મેળવી 4 ઓગસ્ટના રોજ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી ક્વેરીએ પરત મેળવવાના રહેશે. ભલામણ પત્ર લેવા કે નિમણૂક હુકમ પરત આપવા કોઈ પણ સંજોગોમાં શાળા સંચાલક મંડળના પ્રમુખ કે મંત્રીને રૂબરૂ બોલાવવાના નથી. ઉમેદવારને નિમણૂંકવાળા સ્થળે ઓગસ્ટથી 7 દિવસમાં હાજર કરવા અંગે સંચાલક મંડળને સુચના આપવાની રહેશે.
ઉમેદવારે ભારતીય નાગરીક હોવા અંગેનું તથા કોઈ ફોજદારી ગુનો ન



હોવા અંગેનું નિયત નમુનાનું સોગંદનામુ તેમજ પોતાની સારી ચાલચલગત હોવા અંગેનું અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર નિમણુંકવાળી કચેરીમાં હાજર થતી વખતે રજૂ કરવાનું રહેશે. જિલ્લા મથકે ઉમેદવાર પોતાના શાળા
ફાળવણીપત્રનીનલ, તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો તથા તેની સ્વપ્રમાણિત નકલ સાથે ઉપસ્થિત રહેશે. ઉમેદવારને હાજર કરતા પુર્વે શાળા મંડળે ઉમેદવારોના અસલ ગુણપત્રકો તથા તેની નકલો ખરાઈ અર્થ છ મહિના માટે જમા લેવાની રહેશે. રાજ્ય બહારની યુનિવર્સિટીમાંથી લાયકાત મેળવેલા ઉમેદવારોના કિસ્સામાં જિલ્લા કચેરીદ્વારા તે યુનિવર્સિટીમાંથી ગુણપત્રકો તેમજ અન્ય જરૂરી આધારોની ખરાઈ બાદ જ ઉમેદવારને નિમણૂક હુકમ આપવાનો રહેશે. આ માટે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કક્ષાએથી પ્રમાણપત્રની ખરાઈ એક માસમાં પૂર્ણ કરવાની રહેશે. કોવિડ-19 પોઝિટીવ હોય તેવા ઉમેદવારે આધારો સાથે નિમણૂક હુકમ મેળવવા પોતાના ઓથોરીટી લેટર આપી અન્ય વ્યક્તિને હાજર રાખી શકશે.

કયા જિલ્લામાં કેટલા શિક્ષણ સહાયકોને નિમણૂક અપાશે ?
સમગ્ર રાજ્યમાં 714 શિક્ષણ સહાયકોને નિમણૂક આપવાની છે. જેમાં પરામહાલમાં 2, દાહોદમાં 174, મહેસાણામાં 169, સાબરકાંઠામાં 15, આણંદમાં 161, બનાસકાંઠામાં 139, અરવલ્લીમાં 137, મહિસાગરમાં 124, અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં 122, ખેડામાં 122, ગાંધીનગરમાં 121, સુરતમાં 108, ભાવનગરમાં 103, સુરેન્દ્રનગરમાં 8, વડોદરામાં 74, વલસાડમાં 2, નવસારીમાં 5, દેવભૂમિ દ્વારકામાં 54, અમદાવાદ શહેરમાં 3, તાપીમાં 2, અમરેલીમાં 5, પાટણમાં 49, નર્મદામાં 48, ભરૂચમાં 43, જામનગરમાં 42, છોટા ઉદેપુરમાં 35, કરછમાં 35, મોરબીમાં 26, ગીર સોમનાથમાં 2, પોરબંદરમાં 22, જૂનાગઢમાં 21, ડાંગમાં 14, બોટાદમાં 1 અને રાજકોટમાં 8 શિક્ષણ સહાયકોને નિમણૂક અપાશે.





રિલેટેડ ન્યૂઝ