આવાસ યોજનાના રિફંડ માટે કોર્પોરેશન દ્વારા નવી વ્યવસ્થા : ધક્કામાંથી છુટકારો

આવતીકાલ સુધીમાં રિફંડ ખાતામાં જમાં થઈ જશે

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના વેસ્ટ ઝોન અન્વયે ખઈંૠ પ્રકારના આવાસો માટે તા.05/04/2021 થી તા.23/07/2021 સુધી ફોર્મ વિતરણ કરવામાં આવેલ. જેમાં કુલ 1045 ફોર્મ્સનું વિતરણ થયેલ અને તે પૈકી 123 ફોર્મ્સ રૂૂ.20,000/- ડીપોઝીટ સાથે ભરાઈને પરત આવેલ. પરત આવેલ ફોર્મ્સનું સ્ક્રુટીની કરી ખઈંૠના મંજુર થયેલ 59 ફોર્મ્સનો જાહેર કોમ્પ્યુટરાઈઝ ડ્રો તા.08/10/2021ના રોજ કરીને 59 લાભાર્થીઓને આવાસ ફાળવણી કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે 66 ફોર્મ્સ અપૂરતા આધારોને કારણે નામંજુર કરવામાં આવેલ. જે લાભાર્થીઓને ડ્રોમાં આવાસ લાગેલ છે તેઓની ડીપોઝીટને પ્રથમ હપ્તા તરીકે ગણવામાં આવેલ છે તેમજ નામંજુર થયેલ 66 ફોર્મ્સના અરજદારોએ ડીપોઝીટ પેટે ભરેલ રૂૂ.20,000/- અરજદારના ફોર્મમાં દર્શાવેલ એકાઉન્ટમાં ગઊઋઝ (નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર) દ્વારા તા. 18/01/2022 થી તા.20/01/2022 સુધીમાં જમા કરી આપવામાં આવશે.
અત્યાર સુધી રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આવાસ યોજનામાં અરજદારોને ડીપોઝીટ રીફંડ લેવા માટે સ્વયં આવાસ યોજના વિભાગ ખાતે આવી
જરૂૂરી આધારો સાથે અરજી કરવાની રહેતી હતી. ત્યારબાદ આવાસ વિભાગ દ્વારા એક એક અરજી પ્રમાણે બિલ બનાવીને ડીપોઝીટ રીફંડ કરવા માટેની પ્રક્રિયા કરતી હતી. જેના કારણે જે અરજદારો આવાસ યોજના વિભાગ ખાતે આવી જરૂૂરી આધારો સાથે અરજી કરવામાં વિલંબ કરતા હતા તેઓને રીફંડ આપવામાં પણ વિલંબ થતો હતો.
અરજદારોની સુગમતા માટે રાજકોટ મ્યુનિ. કમિશનર અમિત અરોરાના માર્ગદર્શન હેઠળ આવાસ યોજના શાખા, હિસાબીશાખા અને આઈ.ટી શાખા દ્વારા સંકલન કરીને એક નવી વ્યવસ્થા અમલમાં મુકવામાં આવી છે.
જેમાં આવાસ વિભાગ દ્વારા નામંજુર થયેલ તમામ ફોર્મ્સમાં રહેલી એકાઉન્ટ નંબર, બેંકની વિગતો તેમજ અન્ય જરૂૂરી
વિગતો સંકલિત કરીને એક સાથે તમામ અરજદારોને ડીપોઝીટની રકમ પરત તેઓના એકાઉન્ટમાં ગઊઋઝથી જમા થઇ જાય તે પ્રમાણે કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ તેમજ આ કામ માટે હવે લાભાર્થીઓએ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ઓફીસ ખાતે આવવાની જરૂૂર નહિ પડે પરંતુ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સામેથી અરજદારોને તેઓના એકાઉન્ટમાં રીફંડ જમા કરાવી આપશે.
જે અરજદારોના પૈસા ઉક્ત સમયમાં એકાઉન્ટમાં જમા ન થાય, તેઓએ તા.24/01/2022 બાદ રાજકોટ
મહાનગરપાલિકાની આવાસ યોજના વિભાગનો જરૂૂરી આધારો સાથે રૂૂબરૂૂ સંપર્ક કરવા વિનંતી છે. જેથી આવા અરજદારોના પૈસા પણ તાત્કાલિક મળી રહે તે પ્રકારની કાર્યવાહી કરી શકાય.
આ ઉપરાંત જે લાભાર્થીઓને
ઉક્ત યોજનાઓ ઊઠજ-1, ઊઠજ-2, ખઈંૠ ના ડ્રોમાં આવાસ લાગેલ છે અને એલોટમેન્ટ લેટર લેવાના બાકી છે, તેઓને વહેલી તકે આવાસ યોજના વિભાગનો જરૂૂરી આધારો સાથે સંપર્ક કરીને એલોટમેન્ટ લેટર મેળવી લેવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવે છે.

રિલેટેડ ન્યૂઝ