વીજ ગ્રાહકોને વધુ એક રાહત આપતી સરકાર

ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં 16 પૈસાનો ઘટાડો;

વીજ ગ્રાહકોને 310 કરોડની રાહત :

ઉર્જામંત્રી સૌરભ પટેલની જાહેરાત

રિલેટેડ ન્યૂઝ