વનરાજા પોતાની અલગજ અદામાં બેઠા હતા ત્યાં બીજા વનરાજા આવી ચડતા સિંહોની મસ્તી કેમેરામાં થઈ કેદ.