રાજકોટ શહેરમાં આવેલી હોટલ - રેસ્ટોરન્ટ પર આજે આરોગ્ય અને ફુડશાખાએ દરોડા પાડ્યા..જુઓ વીડીયો