સ્વ.નિરૂભાઈ માવડિયાની સ્મૃતિમાં નિ:શુલ્ક આર્ટ એન્ડ ક્રાફટ એકઝિબિશન : આયોજકો એ ‘ગુજરાત મિરર’ કાર્યાલયની મુલાકાત લીધી