ડો. રોહિત ઠક્કર હોસ્પિટલ ખાતે કાલે ચેપી રોગનો નિદાન કેમ્પ યોજાશે : ડોક્ટર ટીમે ગુજરાત મિરર કાર્યાલયની મુલાકાત લીધી