રાજકોટની સોમનાથ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી બાળકી એ કરી આત્મહત્યા શુ છે બાળકી નું આ પગલું ભરવા પાછળ નું કારણ જુઓ ગુજરાત મિરર પર